Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Biológia Bio
Biológia BIO7šp
Dejepis D
Dejepis D
Dejepis d7šp.
Dejepis d9šp
Etická výchova EV
Etická výchova EV-pov
Etická výchova EVšp
Fyzika F
Fyzika F7šp.
Fyzika F9šp
Geografia G7šp
Geografia Geo
Hodnotenie 1.roč. H
Hudobná výchova HV
Hudobná výchova HV1šp
Hudobná výchova Hv7šp.
Hudobná výchova Hv9šp
Chémia Ch
Chémia Ch9šp.
Informatická výchova Inf.
Informatická výchova INVšp
Informatika INF
Matematika M
Matematika M1šp
Matematika M7šp.
Matematika M9šp
Náboženská / Etická Nv/E
Náboženská výchova NV
Náboženská výchova NV-pov
Náboženská výchova NV7šp
Náboženská výchova NV9šp
Náboženská výchova NV 1
Náboženská výchova NV1šp
Nemecký jazyk NJ
Nemecký jazyk NJ 1
Občianska náuka OBN
Občianska náuka OBN7šp
Občianska výchova OV
Občianska výchova OV8šp.
Pracovné vyučovanie PV
Pracovné vyučovanie PV1šp
Pracovné vyučovanie Pv7šp.
Pracovné vyučovanie PV9šp
Prírodopis P8šp.
Prírodopis Pr
Prírodoveda P
Prvouka Prv
Rozvoj grafomotorických zručností RGZ
Rozvoj komunikačných zručností RKM
Ruský jazyk
Ruský Jazyk RJ
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk SJL8šp.
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Svet práce SVP7š.
Technická výchova TchV
Technika TCH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TV
Telesná výchova TV1šp
Telesná výchova Tv7šp.
Telesná výchova Tv9šp
Tvorivá dramatika TD
Vecné učenie VUC
Vlastiveda Vl
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VV
Výtvarná výchova VV1šp
Výtvarná výchova Vv7šp.
Výtvarná výchova Vv9šp
Zemepis Z
Zemepis Z8šp.

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.03.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria