Navigácia

História školy Akcie v októbri Žiacky parlament Medzinárodný deň gramotnosti Literárna exkurzia – Modra Deň školských knižníc Deň školských knižníc Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Naši architekti_Laura Sziklayová a Soňa Kalmárová Informatická súťaž iBobor Kutyl-n.o.-Vlčany KIRIGAMI_4.trieda KIRIGAMI_2.trieda KIRIGAMI_3.trieda KIRIGAMI_1.trieda Škôlkári_Prvý deň v škole Hviezdoslavov Kubín Grafický návrh obálky žiackej knižky Karneval Deň narcisov Na bicykli bezpečne

Súťaže - aktivity

História školy

História našej školy.

 

Prvá katolická škola bola vo Vlčanoch postavená v roku 1772, avšak už v prvej polovici 19.storočia bol jej stav nevyhovujúci. Nová škola s jednou triedou bola postavená v roku 1857 z 929 forintov. V roku 1873 bola škola spolu s bytom kantora obnovená a bola postavená i druhá trieda. Pracovné miesto pre druhého učiteľa bolo vytvorené v roku 1878. Plat druhého učiteľa mal byť 300 forintov, a 100 forintov z tejto sumy malo zaplatiť tunajšie panstvo. Kvôli zlému stavu budovy mala tri učebne, bola z tehál a bola pokrytá škridlami, stála 3400 forintov. K budove patrili dve izby pre učiteľov. Dve tretiny nákladov na stavbu školy poskytli Alajos Károlyi a jeho manželka. Taktiež postavená prvá škôlka. Pôsobenie školy do veľkej miery podporovala školská stolica. K jej založeniu došlo v zmysle školského zákona, prijatého v roku 1869. Úlohou školskej stolice bolo dozerať na prácu učiteľov, výber učiteľov, zabezpečenie vybavenia a zabezpečenie vyučovacích pomôcok pre školu. Predsedom školskej stolice bol miestny katolícky farár.V druhej polovici 19. storočia vo Vlčanoch vyučoval Károly Klinda, ktorý sa aktívne zapojil do kultúrneho života regiónu. Bol členom ústrednej komisie Rímsko-katolíckeho učiteľského zboru okolia Nové Zámky a predsedom Vzdelávacieho kruhu v Šali. Taktiež patril k popredným členom hasičského zboru. Zriaďovateľom rímskokatolíckej školy vo Vlčanoch bola rímskokatolícka cirkev a gróf Károlyi, zemepán obce. Budova školy, ktorú zemepán dal postaviť ešte v 18. storočí, bola v polovici 19. storočia už značne v poškodenom stave. Preto v roku 1875 dali postaviť jednotriednu školu v obci aj rímskokatolícky úrad. Učiteľ dostal pôdu, čím sa jeho majetkový stav podstatne zlepšil. V roku 1873 bola opravená stará školská budova a kantorský byt. Škola dostala novú strechu a prístavbu jednej učebne. Byt obecného kantora sa počas povodne v roku 1888 natoľko poškodil, že mu hrozilo zrútenie múrov, preto ho museli nanovo postavať z tehál s rozpočtom 2189 forintov. Byt pozostával  z 3 izieb, 1 kuchyne a 1 komory a patrili k nemu hospodárske budovy. Miesto druhého učitela vo Vlčanoch sa systematizovalo v roku 1878 s ročným platom 300 forintov, ktorých 100 forintov hradil zemepán, a väčšia časť sa vykrývala zo školských poplatkov. Nová učebňa, ktorá bola postavená v roku 1873 v hodnote 2275 forintov a 60 grajciarov, sa onedlho ukázala ako zbytočne vyhodené peniaze. Budova bola totiž postavená len z nepálených tehál a bola už natoľko zničená, že v roku 1882 ju bolo treba znovu vybudovať s rozpočtom 3400 forintov. Múry novej budovy boli postavené z tehál a strecha bola pokrytá škridlami . Škola mala tri vybavené učebne –avšak v 90-tych rokoch 19.storočia sa vyučovalo len v dvoch z nich - , širokú chodbu a dve učiteľské izby. So stavbou školy sa začalo na iniciatívu farára Kálmána Kövesa. Ako predsedovi školskej stolice sa mu  podarilo získať pre túto vec zemepána, ktorý potom finančne prispel na stavbu a uhradil 2/3-iny stavebných nákladov. Kálmán Köves sa narodil v kostoľanoch v roku 1845 a od roku 1878 bol farárom vo Vlčanoch. Jeho zásluhou bola zriadená aj rímskokatolícka škôlka vo Vlčanoch. Vdova po grófovi Alajosovi Károlyim totiž darovala obci jeden pozemok v intraviláne pre školské účely, na ktorom farár Kálmán Köves dal postaviť zo svojich nasporených peňazí- z takmer 4000 forintov – katolícku škôlku. Budova bola pekná, učelová,postavená z tehál so škridlovou strechou, boli v nej dve prepojené miestnosti, ďalšia miestnosť na spanie, 1 kuchyňa a dve izby pre učiteľky, a okolo budovy bola záhrada. V rímskokatolíckej škole vo Vlčanoch v nami sledovanom období pôsobili nasledovní učitelia: Tamás Herczeg(v rokoch 1846-1886), István Kenderesi a Endre Tüske(v rokoch 1884-1886).

Ďalším známym a významným učiteľom tejto školy bol Károly Klinda. Narodil sa v Ostrihome dňa 1.9. 1861 a pedagogickú kvalifikáciu získal v Leviciach v  roku 1879. Ako učiteľ pôsobil okrem iných aj v lži, Marcelovej, Dvorníkoch, Pribete a Sv. Mikuláši.

Bol voleným členom ústredného výboru Spolku rímskokatolíckych učiteľov v okolí Nových Zámkov, bol notárom učiteľského kruhu v Dvorníkoch a súčasne aj predsedom učiteľského kruhu v Šali. Venoval sa aj literatúre, a počas svojho pôsobenia vo Vlčanoch založil v obci štvorčlenný mužský spevokol z roľníkov, a taktiež pohrebný spolok. Bol zástupcom veliteľa miestneho hasičského zboru a vymenovaným školiteľom hasičských dôstojníkov okresu Šaľa.
Ako triedni učitelia pôsobili v obci: Károly Valter ( v roku 1878), Nándor Jancsik, József Druga (1879-1880), Gyula Bercze(1881), János Farkas (1882), Ágoston Oberth a Géza Uxa (1883-1884), István Kenderesy (1884-1886), Gyula Klinda (1887), Pál Kitta (1888), László Varga (1889) a Károly Hoblik (1890).

Budova novej ZŠ bola slávnostne odovzdaná do užívania dňa 2.2 1979. Nachádza sa v nej 22 tried, 8 odborných učební (fyzika, chémia, dve počítačové učebne,3 odborné učebne s interaktívnou tabuľou, jazyková učebňa, učebňa etickej výchovy, učebňa regionálnej výchovy), 2 telocvične, veľká jedáleň. Triedy sú veľké, svetlé. V budove školy sa nachádzajú dve školy a dve škôlky. ( ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským). V areáli školy sa nachádza učebňa v prírode, volejbalové, basketbalové a futbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko na skoky. Našu školu navštevuje 302 detí, spolu v budove sa nachádza 523 detí.

Ako sa menil názov našej školy počas svojho trvania:


- Rok 1945 – Rímsko-katolícka ľudová škola
- Škol. rok 1945/46 – Štátna slovenská ľudová škola vo Farkašde
- Rok 1947 – Miestna ľudová škola Vlčany – riaditeľom bol p. Jozef Líška
- Škol. rok 1947/48 – Národná škola Vlčany Štátna meštianska škola vo Vlčanoch- riaditeľom bol p. Matej Janský
- 1. Septembra 1948 – Stredná škola Vlčany
- 1. Septembra 1953 – Osemročná stredná škola vo Vlčanoch
- Škol. rok 1960/61 – Základná deväťročná škola vo Vlčanoch okres Galanta
- Osemdesiate roky - Základná škola Vlčany
- Od roku 2004 - Základná škola s materskou školou Vlčany 1547

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria