Navigácia

Projekt_ Škola podporujúca zdravie Primárna prevencia drogových závislostí Enviromentálna výchova Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Projekt_ Škola podporujúca zdravie

 

Základná škola s materskou školou Vlčany 1547

 

 

 

PROJEKT

 

ŠKOLA

PODPORUJÚCA

ZDRAVIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizovaný 1.9.2017

 

 

Názov projektu: Škola podporujúca zdravie

 

Predkladateľ projektu: Základná škola s materskou školou Vlčany 1547

 

Riaditeľ školy: Mgr. M. Varga

 

Koordinátor projektu: Mgr. E.Molotová

 

Riadiaca skupina: rozpracovaná v projekte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 1. ÚVOD
 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 3. CIELE PROJEKTU A ÚLOHY NA ICH REALIZÁCIU
 4. METÓDY A FORMY VYUŽÍVANÉ VO VÝCHOVNO
               -VZDELÁVACOM PROCESE PRI PLNENÍ ÚLOH PROJEKTU ŠPZ
 5. ÚLOHY ČLENOV KOORDINAČNEJ RADY PROJEKTU ŠPZ
 6. ZÁVER
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 1. ÚVOD
   
   
  Deklarácia zdravia ľudí vo  svete uvádza: „Tešiť sa z najvyššej možnej úrovne dobrého zdravia je jedným zo základným práv každého jedinca.“(Svetová zdravotnícka organizácia, 1999). Zdravie je predpokladom kvality a pohody človeka.
  Zdravie by sme mohli definovať ako stav telesnej, duševnej a sociálnej pohody človeka alebo ako schopnosť človeka prijať výsledky vzájomného pôsobenia  vonkajšieho a vnútorného prostredia bez prejavu choroby.

Zdravie človeka však nezahŕňa len fyzické, psychické, sociálne a duchovné zdravie, ale aj zdravie environmentálne.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je podpora zdravia proces umožňujúci získať kontrolu nad svojím zdravím a tým ho podporiť.

 

Zdravie a podpora zdravia

 

V roku 1991 prijala Slovenská republika ponuku Svetovej zdravotníckej organizácie WHO zapojiť sa do siete Škôl podporujúcich zdravie. Čo vlastne podpora zdravia znamená?

Do podpory zdravia zahrňujeme:

 • zdravie ako vlastníctvo jednotlivca
 • osobné a medziľudské vzťahy, vrátane výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • nutričná, zdravá výživa
 • užívanie a zneužívanie liekov, drog
 • prostredie a zdravie - environmentálne zdravie
 • výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • výchova občana ako spotrebiteľa
 • verejné zdravotníctvo a jeho využívanie občanmi
 • rodinný život
 • prevencia, znižovanie počtu chorôb
   
   

Zdravie a prostredie

 

Vzťah prostredia a zdravia je jedným z kľúčových vzťahov a prostredie je jedným z najvýznamnejším determinantom zdravia. Pod zdravotný stav obyvateľstva sa podpísala kvalita ovzdušia, pitná voda, hygiena bývania, hospodárenie s odpadmi, urbanizmus, doprava.

Akčný plán pre prostredie a zdravie Slovenskej republiky definoval tieto prioritné oblasti:

 • zdravotná bezpečnosť potravín
 • znečistenie voľného ovzdušia
 • zabezpečenie obyvateľstva pitnou vodou
 • zdravie podporujúce pracovné podmienky a pracovné  podmienky
 • znižovanie radiačnej záťaže obyvateľstva
 • zdravie podporujúce obytné prostredie v mestách a vidieckych sídlach

 

 

Podpora zdravia a environmentálna výchova

 

Z hľadiska podpory zdravia má environmentálna výchova celospoločenský význam. Dôležitosť tejto problematiky je zrejmá aj z vypracovanej  Rezortnej  koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025.

Základnými zámermi štátnej environmentálnej politiky na Slovensku sú:

 • zníženie negatívneho dopadu znečisteného životného prostredia na zdravie obyvateľstva
 • zabránenie ďalšieho vzniku nežiaducich zmien ekosystémov, devastačných procesov v krajine, spôsobujúcich zánik jej hodnôt a ekologickú destabilitu, zníženú produktívnosť, využiteľnosť a obývateľnosť území
 • zamedzenie rastu environmentálnej zadĺženosti a zabezpečenie jej znižovania
 • zvýšenie podielu znečisťovateľov a poškodzovateľov životného prostredia na zlepšovaní jeho stavu
 • utvárania podmienok pre transformáciu hospodárstva surovinovo a vysoko energeticky náročnej štruktúry na štruktúru s úsporou a racionálnejším využívaním surovín a energie
 • širšie uplatnenie energie z netradičných zdrojov, revitalizácia poškodených lesov a zdevastovaných území, ozelenenie  a optimálne usporiadanie a využívanie krajiny
 • zvyšovanie environmentálneho vedomia obyvateľstva
 • dotvorenie systému právnych a ekonomických nástrojov, prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v ochrane a tvorbe životného prostredia
   
  Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je integrovanou súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. Cieľom environmentálnej výchovy žiakov základných a stredných škôl je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré sa stanú predpokladom pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia. Tento projektovaný zámer je zacielený na rozvoj úrovne vedomostí, rozvoja zručností a utváranie postojov.

   

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou 18 na roky 2015 – 2020 škola venuje pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

 

 

 

 

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

Základná škola s materskou vo Vlčanoch vznikla 9. februára 1979.

 

Obec Vlčany, sídlo základnej školy, je súčasťou okresu Šaľa, Nitrianskeho kraja. Nachádza sa v centre úrodnej nížiny juhozápadného Slovenska. Leží na brehu dolného toku Váhu. V súčasnosti má obec takmer 3400 obyvateľov slovenskej i maďarskej národnosti. V tomto poľnohospodárskom regióne sa obyvateľstvo zameriava na pestovanie zeleniny a vínnej révy. Pestovanie zeleniny pod fóliovníkmi poskytuje ľuďom nové podnikateľské možnosti. S tým úzko súvisí rozvoj obchodnej siete a služieb pre obyvateľov. Medzi kultúrne pamiatky obce patrí kostol evanjelickej cirkvi a katolícky kostol.

 

V budove sídli aj základná škola s vyučujúcim jazykom maďarským a materská škola. Školu navštevujú žiaci z obce Vlčany, ale aj z obce Neded, keďže tam nemajú základnú školu s vyučujúcim jazykom slovenským.

 

Samotná škola je dvojposchodová budova s triedami, administratívnou časťou, kuchyňou a jedálňou, klubovňou, 2 telocvičňami, šatňami.  Nachádzajú sa tu aj špeciálne učebne biológie, chémie, fyziky, informatiky,  nemeckého jazyka a anglického jazyka. Na škole je zriadená aj špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym druhom postihnutia. Na žiadosť rodičov sú niektorí žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaní do bežných tried.

 

V školskom roku 1998/1999 sme sa zapojili do projektu Školy podporujúce zdravie (ŠPZ), od 1.2.2000 sme držiteľmi Certifikátu o zapojení našej školy do celoslovenskej siete ŠPZ.

 

Zriaďovateľ školy: Obec Vlčany

 

 

 

 

 

 

III.CIELE PROJEKTU A ÚLOHY NA ICH REALIZÁCIU

 

 

 

1.cieľ: Inovácia výchovy a vzdelávania, nové postavenie učiteľa a žiaka

 

 

Úlohy:     

 • upevňovať výučbový systém a životný režim
 • vo výchovno-vyučovacom procese venovať zvýšenú pozornosť komunikačným procesom
 • skvalitniť prácu metodických orgánov školy - predmetové komisie a metodické združenie
 • osobnosť učiteľa v celom rozsahu pôsobenia v škole i na verejnosti podriadiť profesionalite
 • presadzovať humanizáciu a demokratizáciu školy, aj prostredníctvom Žiackeho parlamentu
 • vydávanie žiackeho časopisu
 • formovanie mravných hodnôt a postojov žiakov
 • upriamiť pozornosť na sebavýchovu- triednické hodiny
 • vnímanie konfliktov, chýb, byť empatický, asertívny- etická výchova
 • budovať u žiakov kooperatívne a prosociálne správanie ako základ priateľstva a rešpektovanie ostatných
 • dokázať učiť žiakov v jednej triede v rozpätí od mentálneho deficitu až po vysoký nadpriemer- priblíženie sa k celosvetovému trendu integrovaného školstva

 

 

 

 

 

 

 

2.cieľ: Model racionálne riadenej školy s dôrazom na environmentálne

aktivity

 

 

Úlohy:     

 • racionálny prístup založený na pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá každý učiteľ
 • ponechať pedagógom vlastný tvorivý priestor
 • chrániť komunitu školy pred nežiaducimi zásahmi zvonka
 • spoluprácu učiteľ - žiak zabezpečovať cez žiacky parlament
 • vzájomná kooperácia vedenia školy – učiteľov – predmetových komisií – metodického združenia – rady rodičov – žiackeho parlamentu
 • environmentálnymi aktivitami formovať postoje žiakov k životnému prostrediu
 • organizovanie zberu starého papiera dvakrát ročne
 • budovanie oddychových zón  v areáli školy
 • realizovať „zelený program“- zlepšovanie zelene v triede izbovými rastlinami
 • realizovať zber použitých batérií
 • v súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom pre deti na roky 2013 – 2017 využiť vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.cieľ: Výchova k zdravému životnému štýlu

 

 

Úlohy:     

 

 • aktivity k výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou 18 na roky 2015 – 2020
 • vytváranie vzoru zdravého spôsobu života
 • formovať vzťah žiakov k škole, k pracovnej činnosti, k problematike životného prostredia
 • zapájať žiakov do rozmanitých športových súťaží
 • rozširovať sortiment v školskom bufete o zdravé potraviny
 • zvyšovať počet stravníkov v školskej jedálni propagačnými aktivitami o racionálnej výžive
 • v spolupráci so školskou jedálňou docieliť zvýšenie príjmu čerstvej zeleniny a ovocia, vlákniny, obilnín, strukovín, rastlinných olejov, mlieka
 • venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,
 • informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok
 • realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia,
 • podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode
 • rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov

 

 

 1. METÓDY A FORMY VYUŽÍVANÉ VO VÝCHOVNO- VZDELÁVACOM PROCESE PRI PLNENÍ ÚLOH PROJEKTU ŠPZ

 

Pri plnení úloh projektu ŠPZ používame nasledovné metódy a formy práce:

 

 • prednášky, besedy, exkurzie
 • konzultácie s výchovným poradcom,  psychológom
 • zaraďovanie relaxačných cvičení do výchovno - vzdelávacieho procesu
 • riešenie divergentných úloh na rozvoj tvorivosti žiaka
 • prezentácie žiackej činnosti prostredníctvom príspevkov do školského časopisu
 • súťaž „Za vyššiu kvalitu“, organizovanú Žiackym parlamentom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ÚLOHY ČLENOV KOORDINAČNEJ RADY PROJEKTU ŠPZ

 

Úlohy koordinátora projektu ŠPZ:

 • koordinovať aktivity súvisiace s projektom
 • zabezpečovať propagáciu myšlienky projektu - nástenky, školský rozhlas, školský časopis
 • zabezpečovať materiál, pomôcky

 

Úlohy vedenia školy:

 • účasť pri vypracovaní projektu
 • ustanoviť koordinátora
 • spolupráca s koordinátorom
 • pomoc pri realizácií rôznych akcií
 • zabezpečovať zapojenie pedagógov i rodičov do realizácie projektu
 • získavať sponzorov

 

Úlohy rodičov:

 • stať sa príkladom pre svoje deti (zdravý spôsob života, vzťahy v rodine)
 • úzka spolupráca so školou - spoločné akcie, výlety
 • využitie odbornosti rodičov v prospech školy
 • sponzorovanie školy

 

Úlohy žiakov :

 • aktívne sa podieľať pri realizácii projektu
 • zlepšovať vzťahy v triednych kolektívoch
 • otvorene hovoriť o problémoch
 • mať vlastnú nástenku „parlamentný stĺp“
 • realizovať súťaž medzi triedami „Za vyššiu kvalitu“

 

 

 

 

 

 

 1. ZÁVER

 

 

Projekt je vypracovaný v zmysle výchovy k starostlivosti o zdravie a ochrany pred sociálno-patologickými javmi a súvisí s výchovou v duchu humanizmu a  so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.

 

Projekt je otvorený a možno ho dopĺňať, aktualizovať.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria