Navigácia

Projekt_ Škola podporujúca zdravie Textová podstrana

Projekt_ Škola podporujúca zdravie

Plán práce koordinátora projektu Škola podporujúca zdravie

na školský rok 2016/2017

 

Projekt ŠPZ zostáva aj naďalej prioritou v činnosti školy. Od 1.2.2002 sme riadnym členom siete Škôl podporujúcich zdravie.

 

 

V školskom roku 2016/2017 chceme pokračovať v plnení nasledovných úloh v rámci jednotlivých cieľov:

 

1.cieľ: Inovácia výchovy a vzdelávania, nové postavenie učiteľa a žiaka

 

 úlohy:  

 

 • integrácia žiakov s mentálnym deficitom až po nadpriemer v jednej triede

 • činnosť žiackeho parlamentu, prostredníctvom ktorého sa  buduje demokratizácia a humanizácia školy

 • vydávanie školského časopisu

·       práca v záujmových útvaroch

 • súťaž ,,Za vyššiu kvalitu“

 • udelenie ceny ,,Csiffy“ pre najlepšieho absolventa školy

 • zapájanie sa do predmetových olympiád, korešpondenčných seminárov, súťaží

   

 

2.cieľ: Model racionálne riadenej školy s dôrazom na environmentálne 

            aktivity

 

úlohy:              

 

 • Zelený program na zlepšenie zelene v triedach

 • Môj strom- vysadenie stromu prvákmi

 • zber starého papiera

 • zber použitých batérií

 • výstava ovocia a zeleniny

 • využívanie Náučného chodníka vybudovaného v rámci  Enviroprojektu 2005

 • využívanie Galérie prírodného umenia vybudovanej v rámci  Enviroprojektu 2007

 • rozhlasové vysielanie s dôrazom na environmentálne témy

 • využívanie Regionálnej učebne

 • počítanie ekologickej stopy školy

                             

                             

3.cieľ: Výchova k zdravému životnému štýlu

 

úlohy:

                        

 • Školská olympiáda

 • Športom proti drogám

 • Beh pre zdravé srdce

 • zapájanie žiakov do rôznych športových súťaží

 • súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy

 • spolupráca s Ligou proti rakovine pri usporiadaní verejnej  finančnej zbierky ,,Deň narcisov 2017“

 • projekt Biely anjel

 • plavecký výcvik

 • lyžiarsky výcvik

   

   

   

   

  Plán je otvorený a môže sa priebežne dopĺňať.                                                                           

  vypracoval: Mgr. E.Molotová                                                                                                      

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria