Navigácia

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov

Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov

 

Výchovný poradca: Mgr. Jana Zajacová

Konzultačné hodiny: streda 13,30-15,00hod.

Kontakt: janazajacova2@pobox.sk

 

 

 

 

 

 • Analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku:
  Pri hodnotení výchovného poradenstva za školský rok 2016/2017
  konštatujeme, že stanovené úlohy boli v tejto oblasti splnené. Žiaci našej školy, ktorí končili školskú dochádzku v 9.ročníku, nemali problém s umiestnením sa na strednej škole hneď v prvom kole prijímacieho konania. Za pozitívum považujeme, to že v tomto školskom roku v štúdiu na strednej škole pokračuje jeden žiak z nižšieho ročníka ZŠ. V tomto smere chceme pokračovať aj v tomto školskom roku, preto chceme v tomto smere rozvíjať spoluprácu so strednými školami, ďalšími kompetentnými inštitúciami a hlavne rodičmi našich žiakov. Žiaľ traja žiaci z 9šp.triedy nepokračujú.
   
  Veľkú pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-
  vzdelávacími potrebami, predovšetkým procesu individuálnej integrácie týchto žiakov. V tejto súvislosti budeme naďalej intenzívne spolupracovať s kompetentnými poradenskými zariadeniami v súlade s príslušnou legislatívou.
   
 • Plán práce na školský rok 2017/2018:
   
  Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce
  školy na školský rok 2017/2018, pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok a analýzy dosiahnutých výsledkov v uplynulom školskom roku. Základným podkladovým dokumentom plánu je zákon NR SR č.245/2008 (školský zákon) a vyhláška MŠ SR o základnej škole (č.244/2016).
   
  Hlavné úlohy:
   
 1. Vyplývajúce z analýzy predchádzajúceho školského roka:
  a/ naďalej veľkú pozornosť venovať profesionálnej orientácii žiakov a ich kariérnemu rastu. Zvlášť pozornosť venovať žiakom končiacim školskú dochádzku v 8. resp. nižšom ročníku,
  b/ v oblasti profesionálnej orientácie spolupracovať s rodičmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na profilovaní záujmov žiakov. Konkrétne sa zamerať na spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodine v Šali, strednými školami v šalianskom, galantskom a komárňanskom okrese  a zamestnávateľskými organizáciami,
  c/ viesť evidenciu žiakov, ktorí budú končiť školskú dochádzku na ZŠ v 8.resp. nižšom ročníku,
  d/ v záujme poskytovania objektívnych informácií o stredoškolskom štúdiu, naďalej organizovať exkurzie do stredných škôl regiónu,
  e/ prakticky naučiť žiakov využívať program Sprievodca svetom povolaní, COMDI a webové stránky poskytujúce informácie o stredoškolskom štúdiu /Profsme/. V profesionálnej orientácii žiakov okrem individuálnych konzultácií využívať nástenné noviny, príslušný propagačný materiál a besedy žiakov so zástupcami stredných škôl.
   
 2. Vyplývajúce z POP:
  a/ v zmysle dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V aktuálnych prípadoch v spolupráci s triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie, ostatnými vyučujúcimi, resp. inými kompetentnými zabezpečiť ochranu detí pred rôznymi negatívnymi vplyvmi a javmi,
  b/ v oblasti profesijnej orientácie naďalej spolupracovať so Školským výpočtovým strediskom Piešťany,
  c/ v záujme skvalitňovania práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia spolupracovať s MPC Prešov a jeho Rómskym vzdelávacím, informačným, poradenským a dokumentačným centrom.
  d/ úzko spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, psychológom, pediatrom, špeciálnym pedagógom, s koordinátorom prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradom práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami. Sledovať a skúmať miestne a regionálne potreby odbornej praxe, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie sa absolventov v praxi.
  e/ získavať metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva detské integračné centrá, metodicko-pedagogické centrum, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, školské výpočtové stredisko a iné inštitúcie participujúce na výchove a vzdelávaní,
  f/ vo výchovnom poradenstve posilňovať význam karierového poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov, rozšíriť informovanosť vo výbere odborov, plánoch regionálneho rozvoja a možnostiach uplatnenia sa v povolaniach, posilniť spoluprácu výchovný poradca – pedagogicko-psychologická poradňa – rodič – žiak,
  g/ pre účely skvalitnenia školskej integrácie so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, metodické usmernenia, spolupracovať s príslušnými školskými poradenskými zariadeniami a využívať informácie z adresára špeciálno–pedagogického poradenstva a z adresára pedagogicko-psychologických poradní, využívať odborné služby a intervencie centier špeciálno-pedagogického poradenstva a detských integračných centier.
 3. Vyplývajúce z plánu práce školy:
  a/ do plánu výchovného poradenstva zapracovať úlohy z POP, úlohy Národného programu boja proti drogám, rozpracovanie úlohy stratégie prevencie kriminality v oblasti školstva v Nitrianskom kraji,  Národný akčný plán pre deti, Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
  b/ stanoviť poradensko-konzultačný deň výchovného poradcu pre rodičov a žiakov,  
  c/ aktívne využívať zasadnutia pedagogických rád a pracovných porád na odborné vystúpenia a metodickú činnosť,
  d/ využívať rodičovské združenia na osobný kontakt s rodičmi,
  e/ v oblasti profesionálnej orientácie sa zamerať na odbornú poradenskú činnosť,
  f/ v súlade s požiadavkou profesionalizácie výchovného poradcu sa zúčastňovať seminárov, kurzov, porád a aktívov,
  g/ v prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu dieťaťa riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s kompetentnými organizáciami (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sociálny kurátor, polície...),
  h/ v súlade s Metodickým usmernením č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach predchádzať šikanovaniu žiakov resp. zamedziť jeho výskyt. Aj v tejto oblasti aktívne spolupracovať so všetkými vyučujúcimi,
  ch/ zvláštnu pozornosť venovať podozreniu užívania drog a iných omamných látok, podozreniu zo zanedbávania,  fyzického a psychického týrania žiakov,
  i/ dôslednou diagnostikou správania sa žiakov včas podchytiť žiakov s poruchami učenia v spolupráci s triednymi učiteľmi, CPPPaP, detským lekárom a rodičmi tieto poruchy eliminovať,
  j/ naďalej úzko spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šali, konzultovať výchovné problémy žiakov s odborníkmi,
  k/ pokračovať v spolupráci s detskými lekármi, políciou a inými inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov vo výchovno-vzdelávacom procese,
  l/ viesť žiakov k objektívnemu posúdeniu vlastných schopností a zručností s ohľadom na svoje profesijné záujmy,
  m/ zvláštnu pozornosť venovať prejavom šikanovania a podozreniu zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov, v tomto smere spolupracovať s ostatnými pedagogickými pracovníkmi.
   
   
   
   
 4. Vyplývajúce zo štátneho a školského vzdelávacieho programu:
  a/ učiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti,
  b/ v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov,
  c/ podieľať sa na riešení potenciálnych konfliktných situácií, v intenciách ich konštruktívneho a kooperatívneho riešenia v spolupráci a pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy minimalizovať prejavy agresivity a vandalizmu žiakov.
   
  4. Náplň práce výchovného poradcu
   
  September 2017:
 • vypracovanie plánu výchovného poradenstva na školský rok 2015/2016,
 • prvé individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi o možnostiach ďalšieho štúdia žiakov,
 • vypracovanie zoznamu žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9.ročníku,
 • zhotovenie informačnej nástenky o SŠ pre deviatakov,
 • práca s Proforientom : spresnenie evidencie žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ,
 • evidovať žiakov dlhodobo sa zdržiavajúcich v zahraničí,
 • vypracovanie evidencie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených, objednanie na kontrolné vyšetrenie.
   
  Október 2017:
 • zber záujmu žiakov o stredné školy,
 • organizovanie besied so žiakmi 9.ročníka,
 • objednanie žiakov na psychologické vyšetrenie ohľadom profesijnej orientácie, podľa záujmu,
 • diagnostika žiakov 9.ročníka v programe COMDI
   
  November 2017:
 • riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov žiakov končiacich školskú dochádzku na našej škole, využiť závery hodnotiacej pedagogickej rady,
 • aktualizácia profesijných záujmov žiakov, program Proforient,
 • evidencia talentovaných detí, starostlivosť o rozvoj ich záujmov- účasť na rôznych olympiádach, súťažiach, krúžkoch,
 • evidencia žiakov s poruchami učenia a správania, objednanie na kontrolné vyšetrenie, objednanie na vyšetrenie pre nových žiakov v prípade potreby,
 • diagnostika žiakov 9.ročníka v programe COMDI
 • Komparo 9
 • Testovanie 5-2017
   
  December 2017:
 • zber nových záujmov žiakov 9.ročníka,
 • aktualizácia prehľadu integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP,
 • exkurzie žiakov 9.ročníka na niektoré SŠ- dni otvorených dverí
 • stretnutie riaditeľov stredných škôl a výchovných poradcov,
 • prvé zisťovanie záujmov žiakov 8.ročníka o stredné školy,
 • diagnostika žiakov 9.ročníka v programe COMDI
   
  Január 2018:
 • kompletizovanie prihlášok na stredné školy(polročné známky),
 • konzultácie s triednym učiteľom 9.ročníka – hodnotenia žiakov,
 • aktualizovanie informačnej nástenky pre deviatakov,
 • besedy deviatakov so zástupcami niektorých stredných škôl, podľa ponuky,
 • diagnostika žiakov 9.ročníka v programe COMDI
   
  Február 2018:
 • kompletizovanie a odosielanie prihlášok na stredné školy, kde sa konajú tzv. talentové skúšky,
 • s príslušnými triednymi učiteľmi riešiť závažné porušovanie školského poriadku žiakmi,
 • informovanie žiakov o naplnenosti SŠ zo štatistík ŠVS,
 • príprava zápisných lístkov na stredné školy,
 • diagnostika žiakov 9.ročníka v programe COMDI
   
  Marec 2018:
 • Testovanie 9-2018,
 • zber záujmov žiakov 9.ročníka o stredné školy,
 • kompletizovanie prihlášok žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ a ich distribúcia na stredné školy,
 • odoslanie prihlášok na stredné školy,
 • evidencia odoslania prihlášok,
 • evidencia žiakov s poruchami učenia a správania, objednanie na kontrolné vyšetrenie, objednanie na vyšetrenie pre nových žiakov v prípade potreby,
 • talentové skúšky,
 • diagnostika žiakov 8.roč. a 9šp.tr v programe COMDI
   
   
  Apríl 2018:
 • v spolupráci s CPPPaP v Šali pre žiakov 9.ročníka uskutočniť besedu o možných rizikách práce v zahraničí,
 • talentové skúšky- výsledky, presuny,
 • príprava na príprava na prijímacie skúšky,
 • spolupráca s učiteľmi 1.-4.roč. – psychologické vyšetrenia,
 • v reakcii na výsledky hodnotiacej pedagogickej rady v spolupráci s triednymi učiteľmi pomáhať riešiť vypuklé prípady porušovania školského poriadku,
 • diagnostika žiakov 8.roč. a 9šp.tr v programe COMDI
   
  Máj 2018:
 • prijímacie skúšky- 1.kolo
 • stav prijatých, neprijatých, presuny prihlášok na 2.kolo prijímacích skúšok,
 • zber záujmu žiakov 8.ročníka o stredné školy,
 • diagnostika žiakov 8.roč. a 9šp.tr v programe COMDI
   
  Jún 2018:
 • prijímacie skúšky – 2.kolo,
 • vyhodnotenie diagnostiky v programe COMDI
 • celkové vyhodnotenie prijímacieho konania žiakov za školský rok 2017/2018,
 • vypracovanie štatistických prehľadov o výsledkoch prijímacieho konania, archivácia,
 • práca s Proforientom: dokumentácia žiakov 8.ročníka,
 • záverečné hodnotenie výchovného poradenstva za školský rok 2017/2018.
   
   
   

 

 •  

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria