Navigácia

Zš s Mš

ISCED 1.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  s  MATERSKOU ŠKOLOU

 

Vlčany 1547, 925 84  Vlčany

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ISCED - 1

Vzdelanie pre budúcnosť – vedomosť je sila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program: Vzdelanie pre     

               budúcnosť – vedomosť je sila

 

Stupeň vzdelania

Primárne vzdelanie (ISCED 1)

 

Dĺžka štúdia

štyri roky

 

Vyučovací jazyk

slovenský

Študijná forma

denná

Druh školy 

štátna

 

 

Predkladateľ:                                                         

Názov školy                                                           

Základná škola  

Adresa                                                                  

Základná škola s materskou školou

Vlčany 1547, 925 84  Vlčany

IČO 

37863673

Riaditeľ školy                                                          

Mgr. Marian Varga

Koordinátor pre tvorbu ŠVP,

zástupkyňa Zš s Mš                                 

Mgr. Jana Zajacová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP,                                 

Mgr. Mária Feješová

Ďalšie kontakty                                                       

zsvlcany@pobox.sk  

Web

www.zsvlcany.edupage.org

Telefón

031/7794083; 0910 922412

 

 

Zriaďovateľ:

Obec Vlčany

Názov:

Obecný úrad Vlčany

Adresa:

Vlčany č.944

Kontakty:

starosta@obecvlcany.sk

031/7794247,0918 460 859

 

 

 

Miesto vydania: Vlčany

Platnosť: od  01.09.2008 do 30.6.2018                                     .........................................................                                                                                                                                                               

                                                                                                                Mgr. Marian Varga

                                                                                                                      riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť                                       Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť ŠkVP

od 01.09.2008

 

 

01.09.2009

Inovácia uč. osnov 1. a 5. roč.; nové uč. osnovy v 2. a 6. roč.

Revidované

21.6.2010

Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa

 MP č. 7/2009 - R

Platnosť

21.6.2010

Revidované

03.09.2010

 • Doplnené vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 • Úprava učebných plánov a učebných osnov pre pre 1., 2., 5., 6. ročník
 • Doplnenie učebných plánov a učebných  osnov

pre 3. a 7. ročník

 • Doplnenie a úprava zapojenia školy do projektov
 • Doplnenie úprav interiéru školy v rámci revitalizácie
 • Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 • Doplnenie spôsobu , podmienok ukončenia výchovy

      a vzdelávania a vydávania dokladov o získanom vzdelaní

 • Úprava obsahu a usporiadania kapitol v zmysle zákona

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

 

 

Platnosť

 

od 01.09.2010

Revidované

04.09.2011

 • Doplnenie učebných plánov a učebných osnov pre pre 4. a 8. ročník

 

Platnosť

od 01.09.2011

 

Revidované

01.09.2011

 Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa

 Metodický pokyn  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov        

                             základnej školy

Platnosť

od 01.09.2011

 

Platnosť

od 01.09.2015

Inovácia učebných osnov 1. ročníka

Platnosť

od 01.09.2016

Inovácia učebných osnov 1. a 2. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

 1. Veľkosť školy

 

Základná škola s materskou školou vo Vlčanoch je je plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi nižšieho sekundárneho vzdelávania Projekčne je riešená ako 22 – triedna budova. Samotný objekt ZŠ s Mš je situovaný na pravobežnej časti rieky Váh ako súčasť obce Vlčany. 2. februára 1979 bola dnešná budova daná do užívania. Areál školy je rozľahlý, starostlivo udržiavaný, plný zelene a v popoludňajších hodinách a cez víkend slúži ako oddychová zóna nielen pre žiakov, ale aj pre obyvateľov z okolia. Budova školy sa skladá z pavilónov, má prízemie a poschodie. Jej súčasťou sú aj dve telocvične pripojené k škole spojovacou chodbou.Základná škola je úplná, má deväť ročníkov, v ktorých sa nachádzajú  dve paralelné triedy a dve oddelenia MŠ.Dnes navštevuje ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 248 žiakov. Vyučovací proces prebieha v triedach, v odbornej učebni fyziky, chémie, prírodopisu, cudzieho jazyka, výpočtovej techniky, v dielni, v herniach (ŠKD), v dvoch priestranných telocvičniach a v klubovni. Na škole je zriadená aj špeciálna trieda pre žiakov s  mentálnym druhom postihnutia Na žiadosť rodičov sú niektorí žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami integrovaní do bežných tried.

 

 

 1. Charakteristika žiakov

 

Základná škola vzdeláva žiakov z Vlčian,Nededu a Žihárca.

Stav žiakov k 15.9.2017 v školskom roku 2017/2018 je 248, z toho na I.stupni 84 žiakov v 4 triedach a na II.stupni 164 žiakov v 9 triedach.

V našej škole sú zaškolení aj žiaci z menej podnetného prostredia a žiaci so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami.

 

 

 1. Personálne zabezpečenie

 

Výchovno-vyučovací proces zabezpečuje stabilný kvalifikovaný a skúsený kolektív. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(14/2015).

Počet pedagogických zamestnancov - 16 učiteľov .Škola spolupracuje s psychológom s CPPaP.

Zamestnanci sú zaradení v nasledovných kariérnych pozíciách:

 

  1. Kariérové stupne

Kariérový stupeň

 

začínajúci

samostatný

s  1. atestáciou

s  2. atestáciou

Pedagogický zamestnanec  (PZ)

 

2

2

 

Odborný zamestnanec (OZ)

 

 

 

 

 

 

  1. Kariérové pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista

 

Triedni učitelia

4

Výchovný poradca   

1

Koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí  prevencie

1

Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie

1

Koordinátor VMR

1

Koordinátor environmentálnej výchovy

1

Vedúci pedagogický zamestnanec

1

Riaditeľ školy

1

Zástupca riaditeľa školy

1

 

Vedenie školy:               Mgr.Varga Marian, riaditeľ školy

                                         Mgr. Zajacová Jana, zástupkyňa riaditeľa

                                        

Poradným pedagogickým orgánom je metodické združenia:

MZ 1 – 4.r.                 vedúci MZ        Mgr.Pálinkášová Mária

 

 

Triedni učitelia

 

I.

Mgr.Klára Jancsová

II.

Mgr. Adriana Anodová

III.

Mgr. Mária Kürtiová

IV.

Mgr. Mária Pálinkášová

 

Vychovávateľky ŠKD

 

I.odd.ŠKD

Viktória Sziklayová

II.odd.ŠKD

Dáša Sziklayová

 

              

V oblasti odborného rastu pedagogických pracovníkov sa zameriavame na:

vzdelávanie zamestnancov v súlade s potrebami školy:

 • priebežné vzdelávanie zamestnancov,
 • priebežné vzdelávanie k legislatíve,
 • kontinuálne vzdelávanie pedagógov
 • školenia realizované MPC, odborno-metodické semináre koordinátorov, výchovných poradcov,
 • výmena skúseností v rámci predmetov, šírenie pozitívnych prvkov projektov existujúcich na škole medzi ostatných kolegov, uplatňovanie získaných digitálnych zručností,
 • podpora tvorivosti a aktivity pedagogických pracovníkov, sebavzdelávanie a zapájanie sa do alternatívnych výchovno-vzdelávacích aktivít,
 • dbať na to, aby všetci vyučujúci sledovali pravidelne pedagogickú tlač, ktorú škola odoberá  a čerpali z nej námety pre svoju prácu,
 • na stretnutiach MZ a PK viesť otvorený dialóg s cieľom navzájom sa obohacovať o skúsenosti získané štúdiom, praxou, oboznamovať sa s novými poznatkami pedagogickej praxe.

 

 

 1. Priestorové a materiálno technické podmienky školy

 

Škola má veľmi dobré priestorové vybavenie, ktoré využíva ako klasické a odborné učebne. Za silné stránky školy považujeme zavedenie a využívanie IKT vo vyučovaní všetkých predmetov a i v záujmovej činnosti. Na realizáciu IKT boli v spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom vybudované

  2 odborné učebne INF s dataprojektormi a s interaktívnou tabuľou, učebňa nemeckého jazyka s dataprojektorom na delené vyučovanie,učebňa anglického jazyka s interaktívnou tabuľou, 1 odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou, 1 odborná učebňa biológie a chémie s interaktívnou tabuľou,1 odborná učebňa matematiky,1 odborná učebňa hudobnej výchovy,školské dielne,učebňa etickej výchovy,  moderná žiacka a učiteľská knižnica  zriadená z projektu  Digitalizácia a revitalizácia knižníc ,odborná učebňa  vo vonkajších priestoroch Areál zdravia.

 

Kabinety, učebne, sú vybavené počítačmi s internetom a  zapojené do siete.Vo všetkých priestoroch školy je k dispozícii WIFI príjem.

Webová stránka školy poskytuje aktuálne informácie o činnosti školy pre širokú verejnosť.

 

Škola poskytuje bohatú ponuku záujmovej činnosti v priestoroch školy.

Športové aktivity pre žiakov i širokú verejnosť sa realizujú v dvoch telocvičniach školy a v športovom areáli, ktorého súčasťou je asfaltové basketbalové ihrisko a  ihrisko dopravnej výchovy. Trávnaté futbalové ihrisko je potrebné revitalizovať,  antuková bežecká dráha vyžaduje každoročne  náročnú údržbu, ktorú zabezpečuje škola  svojpomocne.

 

Veľmi naliehavá je potreba rekonštrukcie sociálnych zariadení v celej budove, najmä z hygienických dôvodov. Nevyhovujúci stav okien na celej budove spôsobuje únik tepla a pri manipulácii ohrozuje bezpečnosť žiakov..

 

  1. Zlepšenie materiálno–technického vybavenia školy

 

 • Zútulnenie priestorov tried, chodieb, odborných učební
 • Potreba rekonštrukcie odborných učební fyziky, chémie, prírodopisu .
 • Potreba rekonštrukcie sociálnych zariadení
 • Nevyhnutnosť výmeny okien
 • Potreba výmeny podlahových krytín v triedach, na chodbách
 • Prehodnotiť zmenu spôsobu vykurovania na alternatívne zdroje
 • Využiť materiálno – technický a ľudský potenciál na získavanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty
 • Pravidelná údržba okolia školy
 • Estetizácia prostredia interiéru a exteriéru školy

 

 

 

 

 

 

 1. Projekty školy

 

 

Zdravie v školách – celoslovenský projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu s podprojektom Adamko

 

Správaj sa normálne – celoslovenský projekt pre 5.ročník – prevencia nežiaducich návykov a javov – organizátor Riaditeľstvo Policajného zboru.

 

Infovek (od roku 2000) – zavedenie IKT do škôl

 

Detský čin roka – celoslovenský projekt na vyzdvihnutie príkladného správania sa detí v záťažových životných situáciách

 

Revitalizácia a  digitalizácia školských knižníc - modernizácia školskej knižnice pre potreby vyučovania a zvyšovania čitateľskej gramotnosti

 

Otvorená škola pre počítače – zameraný na modernizáciu VT

 

Otvorená škola pre šport – zlepšenie materiálneho vybavenia pre športové aktivity

 

Medzinárodné projekty

 

Comenius  (2009-2011) – partnerstvo škôl (Maďarsko ,Rumunsko SR) Téma:      Svadobné zvyky v Karpatskej kotline

 

Projekt kultúra a šport  - Opatrovať vzácne dedičstvo našich predkov- Regionálna učebna

 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému v reg. Školstve

 

 Aktivizujúce metódy vo výchove

 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc – patologicých javov v šk. prostredí

 

 PRINED – projekt inkluzívnej edukácie

 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchova zameranej na rozvoj pracovných zručností s talentami

 

Vďaka týmto projektom sa nám podarilo získať šesť interaktívnych tabúľ s dataprojektorom, s notebookom a tlačiarňou,ako aj programové vybavenie k nim.Tieto tabule sú postupne umiestňované v triedach .Ďalej sme získali učebné pomôcky v hodnote 20.000 € jako aj materiálne vybavenie do odborných učební:biológia a chémie,fyzika a školské dielne.

 

 

Dlhodobé projekty :

 

 • Zasaď svoj strom
 • Projekt ŠPZ
 • Kým nie je príliš neskoro
 • Enviroskutok
 • Prvotná prevencia drogových závislostí
 • Poznávaj vlastnú minulosť
 • Za vyššiu kvalitu
 • Pomôž svojej škole
 • Zelené okienko
 • Dni športu
 • Cesta k emocionálnej zrelosti
 • Vydávanie školského časopisu Školoviny

 

 Škola sa pravidelne zapája do zberu papiera.

 

 1. Rada školy

 

 

Radu školy pri ZŠ s Mš Vlčany tvorí 11 členov s tripartitným zastúpením zriaďovateľa, rodičov a pracovníkov školy. Rada školy vyjadruje svoje stanovisko k školskému vzdelávaciemu programu, k ročnému plánu činnosti školy, k hodnotiacej správe, ale predovšetkým sa podieľa na riešení závažných problémov školy. Zasadnutie Rady školy zvoláva predseda RŠ 4x ročne alebo podľa potreby.

 

 

 1. Spolupráca školy s inštitúciami

 

Rodičovské združenie pri ZŠ s Mš Vlčany je občianske združenie. Aktívna spolupráca sa realizuje prostredníctvom Rady školy, na stretnutiach Rodičovskej rady s riaditeľom školy (2x ročne), stretnutiami výboru ZR s riaditeľom školy (podľa potreby, minimálne 3 x ročne), triednymi schôdzami združenia ZR (4xročne) Škola organizuje Rodičia sa zúčastňujú kultúrno-spoločenských podujatí školy, výletov a exkurzií., návštev divadla .

Spolupráca so ZR patrí dlhodobo medzi silné stránky školy. Prispieva k získavaniu finančných prostriedkov (2% z dane) a ich investovaniu do  modernizácie vyučovania. Podporujú tvorivosť žiakov a učiteľov v projektoch, podieľajú sa na organizácii podujatí, na zbere druhotných surovín a v prípade potreby sú širokým zdrojom odborného poradenstva.

 

OÚ – v spolupráci s Oú Vlčany poskytujeme kultúrne  programy žiakov pri slávnostných a spoločenských príležitostiach.

 

CPPP a P – poskytuje škole poradenstvo v oblasti porúch učenia a správania, diagnostiky žiakov so ŠVVP (a ich začlenenia/integrácie), testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. a 9. ročníka, konzultácie pre učiteľov a žiakov a ich zákonných zástupcov.

 

Spolupráca PZ Vlčany – projekt Správaj sa normálne, vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti dopravnej výchovy.

 

 MPC Nitra – kariérny rast  - ďalšie vzdelávanie v zmysle zákona č. 317/2009

 

Rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi  na zabezpečenie potrieb žiakov a školy ( SČK, SZS, Klub dôchodcov, VÚB, UNICEF, Linka detskej istoty,...)

 

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane

a poskytovaní prvej pomoci. Nad dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia sa vykonávajú periodické kontroly. Podľa harmonogramu sa v škole vykonávajú revízie elektrických,

plynových, športových  a iných zariadení.

Na začiatku a priebežne počas celého školského roka sú žiaci poučení o dodržiavaní bezpečnosti a ochrane zdravia pri vzdelávaní a výchove a s obsahom školského poriadku. S obsahom školského poriadku sú oboznámení aj zákonní zástupcovia žiakov na prvom rodičovskom združení na začiatku školského roka. Školský poriadok je vyvesený na webovej stránke školy.

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 1. Pedagogický princíp školy

Zo zamerania našej školy a zo spôsobilostí, ktoré sme si stanovili ako cieľ, ktorý chceme dosiahnuť  u absolventov primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa – našim zámerom je vzdelávať a vychovávať žiakov našej školy tak, aby získali svojim schopnostiam a možnostiam  primerané vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach – humanitných, prírodovedných, technických a umelecky zameraných predmetoch.

Popri vedomostiach sa budeme snažiť vštepiť našim žiakom také princípy správania sa, ktoré zodpovedajú princípom humanizmu a otvorenej spoločnosti, vytvárať u nich sociálne cítenie a kladnú hodnotovú orientáciu.

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania a kľúčových kompetencií štátneho vzdelávacieho programu a z koncepcie, ktorá sa v priebehu rokov počas vzdelávacieho procesu na našej škole vyvinula. Analýzou vlastných možností a schopností pedagogického zboru, požiadaviek rodičov a naviazaním na tradíciu školy definujeme základnú myšlienku vzdelávacieho programu – otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom, verejnosti – nielen obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, ale aj rešpektovaním žiaka ako osobnosti.

Cieľ – všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca – sa budeme snažiť dosiahnuť diferencovaným prístupom k žiakom, vzťahmi v škole,  spoločnými zážitkami učiteľov a žiakov, vedením žiakov k tvorivej práci, k samostatného mysleniu, k zodpovednému rozhodovaniu, k spriazneniu s prírodou a jej zákonmi, k súladu so všeobecne uznávanými životnými a mravnými hodnotami a demokratickými občianskymi postojmi. Na dosiahnutie tohto cieľa ponúkame  žiakom širokú škálu vzdelávacích a mimoškolských aktivít.

Vyučovanie cudzích jazykov je jednou z priorít výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole už viacero rokov. V učebnom pláne  kladieme aj značný dôraz na informačné a komunikačné technológie, ktorých využívanie by sa malo stať pre absolventov nášho programu bežné.

Veľmi významné je aj úsilie školy o prehĺbenie jazykových zručností so zameraním na využitie cudzieho jazyka v praxi (možnosť konverzovať v cudzom jazyku), ale aj na poznávanie reálií, života a tradícií jednotlivých krajín.

Okrem jazykových a  poznávacích pobytov sú súčasťou ŠkVP exkurzie. Ide o prirodzenú integráciu učiva rôznych vyučovacích predmetov, ktorá je len krôčik od projektového vyučovania.

Súčasťou ŠkVP v oblasti mimo vyučovacích aktivít je činnosť školských klubov detí a širokou ponukou záujmových útvarov pre žiakov 1.stupňa. Záujmové útvary určené pre žiakov vychádzajú zo záujmu žiakov a podporujú ich talent v oblasti umeleckej, športovej, ďalej umožňujú prístup k informačným technológiám i vo voľnom čase žiakov.

 Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlohami a vlastnosťami. Patria sem aj deti s rôznymi typmi postihnutia. Náš ŠkVP počíta s integráciou týchto detí, hlavne detí s vývojovými poruchami učenia. Spolupráca učiteľa,psychológa a špeciálneho pedagóga je dôležitou podmienkou na dosiahnutie pozitívnych výsledkov pri vzdelávaní týchto žiakov.

Za ďalšie z priorít ŠkVP považujeme viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.

 

 

Stupeň vzdelania

 

 

PRIMÁRNE VZDELANIE

 

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

podmienky prijatia v zmysle § 60 zákona 245/2008 z.z.

Spôsob ukončenia štúdia

úspešné absolvovanie posledného ročníka primárneho vzdelania

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie s doložkou

Poskytnutý stupeň vzdelania

primárne vzdelanie (ISCED 1)

Možnosti ďalšieho štúdia

nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2)

 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre primárne vzdelanie žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky vysvedčenia uvedie: " Žiak získal primárne vzdelanie."

 

 

 

 

 

 

 Ciele výchovy a vzdelávania                            

 

 1. Zdravý životný štýl

 

- dodržiavanie  zásad správneho životného režimu – práca a odpočinok, vhodné využitie voľného času

-niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať

- zabezpečenie záujmovej činnosti, odpočinku a rekreácie žiakov

- pobyt a pohyb na zdravom vzduchu,  správne držanie tela,  význam pohybových aktivít pre zdravie –

- precvičovanie zručností pri prvej pomoci , čo robiť pri úraze, prevencia chorôb

 - dopravná výchova -, bezpečnosť cestnej  premávky

- preventívny protidrogový program

- aplikácia metód. pokynu k prevencii sociálne patologických javov

- plavecké a lyžiarske kurzy

- školy v prírode

- výlety do prírody

- celoškolské telovýchovné súťaže –, Športová olympiáda

- pitný režim

- výchova k manželstvu a k rodičovstvu

- vzťah k handicapovaným ľuďom

- pomoc ľuďom v mimoriadnych životných situáciách

- projekt – Zdravá škola

- projekt – Správaj sa normálne

 

2. Prehĺbenie jazykových a komunikačných zručností

 

- vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si

- vyučovanie cudzích  jazykov – Aj, Nj

- kontakty s partnerskými školami v Maďarsku (Nagybánhegyes) a v Rumunsku ( Ghelinta), výmenné  návštevy a spoločné projekty

- jazykové vzdelávanie učiteľov

 

 

3. Výchova kultúrneho diváka, čitateľa

 

- podpora školskej multimediálnej knižnice – nákup detskej literatúry, vybavenie knižnice, akcie pre žiakov

- pravidelné výstavy k významným výročiam -  marec - Mesiac knihy  -výstavka kníh, ilustrácií a ilustrátorov  detských kníh, Deň školských knižníc,

- spoločné čítanie kníh  a  detských časopisov – Slniečko, Ohník

- literárne a čitateľské súťaže

- návšteva divadelných predstavení

- čítanie a literárna výchova v školskej  knižnici

 

4. Výchova užívateľa informačných a komunikačných technológii

 

- prístup k počítačom v triedach, ŠKD, kabinetoch

- vyučovanie  výpočtovej techniky od tretieho ročníka v delených skupinách

- využívanie počítačov v  odborných učebniach, učebniach výpočtovej techniky, v kabinetoch

-rozvoj matematickej gramotnosti  prostredníctvom IKT

- vzdelávanie učiteľov

 

5. Estetická výchova

 

- návšteva výstav

- divadelných predstavení – Štátne bábkové divadlo, Divadlo Andreja Bagara

- návšteva koncertov

- udržiavanie tradícií - Vianoce, Veľká Noc, fašiangy ľudové tance, zvyky

- nácvik kultúrneho programu na vystúpenia pre rodičovskú verejnosť

- nácvik kultúrneho programu pre Domov dôchodcov

- karneval

- výzdoba školy výtvarnými prácami žiakov,  úprava okolia

- príprava žiakov a účasť na súťažiach – hudobných, výtvarných, recitačných

- estetická úprava písomných prác, úprava zovňajšku, hygiena, čistota, kultúra stolovania

 

6. Environmentálna výchova (prierezová téma)

 

- výchova k ochrane  životného prostredia, zber - papiera, plastov, šetrenie  vodou, elektrinou

- starostlivosť o okrasné rastliny v triedach,  na chodbách a v exteriéri školy

- Deň Zeme -  exkurzie a výlety do prírody – poznávanie rastlín a živočíchov v CHKO a prírodných rezerváciách

-Deň vody – projekty na ochranu čistoty vodných tokov, jazier

 

7. Regionálna výchova a tradičná  ľudová kultúra (prierezová téma)

 

-vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho  regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov –spolupráca s MO MS

-posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, 

  ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

 

 

 

Ďalšími cieľmi vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti žiakov na úrovni, ktorá je pre nich  osobne dosiahnuteľná.

 • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť- projektové vyučovanie – Deň zeme
 • umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého
 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným

v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,- spolupráca s CPPaP

 • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti
 • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie – formou besedy
 • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 • získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

 

 

 1. Profil absolventa

 

Vyučujúci na 1. stupni našej základnej školy sa budú po obsahovej stránke  a aj po metodickej stránke  rôznymi formami práce usilovať o to, aby absolvent  programu primárneho vzdelávania  mal osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti.  Aby nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník učenia sa . Aby získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby  dokázal ústretovo spolupracovať a komunikovať v materinskom jazyku. Aby získal základy používania cudzieho jazyka.

 

sociálne komunikačné spôsobilosti

 • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
 • rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať
 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie
 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti

     

           spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 • používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v    každodenných situáciách a je schopný používať matematické modely logického                   
 • a priestorového myslenia a prezentácie
 • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú    k systematizácii poznatkov

 

       spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa
 • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií
 • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete
 • vie používať rôzne vyučovacie programy
 • získal základy algoritmického myslenia
 • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT

 

        spôsobilosť  učiť sa učiť sa

 • má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
 • uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov
 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach
 • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok

 

        spôsobilosť riešiť problémy

 • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti
 • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch
 • pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom

 

       osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

 • má základy pre smerovanie k pozitívnemu seba obrazu a sebadôvere
 • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti
 • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti
 • uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času
 • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti
 • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 
 • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci
 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom

 

       spôsobilosť  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi  kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám
 • má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr
 •  

 

 

 

 

 

 1. Pedagogické stratégie

 

Postupy učiteľa smerujúce k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov.

 

Učiteľ:

 • integruje učivo do zmysluplných celkov
 • rozvíja u žiakov schopnosť samostatnej práce
 • pestuje návyk sebakontroly, vlastného hodnotenia a kritického prístupu k výsledkom práce
 • využíva vhodné metódy na rozvoj kreativity žiakov – projektové vyučovanie, tematické vyučovanie
 • predkladá žiakom problémy, ktoré spájajú učivo s každodenným životom – čím ich podnecuje k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov
 • kladie dôraz na stručné, logické a výstižné vyjadrovanie v písomnom aj v ústnom prejave
 • zoznamuje žiakov so základnými prostriedkami komunikácie verbálne a neverbálnej
 • uskutočňuje diskusie
 • na vyučovaní využíva prácu vo dvojiciach a v skupinách
 • spoločne so žiakmi vytvára pravidlá tímovej práce a učí žiakov riadiť sa týmito pravidlami
 • upevňuje dobré medziľudské vzťahy
 • kladie dôraz na ohľaduplnosť, zdvorilosť, úctu, kultivované vystupovanie a slušné správanie sa k iným
 • presadzuje ideály slobody a dôstojnosti človeka, ľudských práv, solidarity a tolerancii ako základné životné hodnoty
 • podporuje vlastnú sebadôveru žiakov – poskytuje im priestor na prezentáciu svojich schopností, zručností a názorov
 • podporuje podporu pozitívnych citov v správaní sa jedinca a v prežívaní životných situácií
 • podporuje potrebu zdieľať svoje zážitky s ostatnými ľuďmi, deliť sa o svoje dojmy
 • organizuje triedne a školské akcie vedúce k vytvoreniu pocitu spolupatričnosti, dobrých vzťahov medzi žiakmi a navodeniu dôvery medzi učiteľom a žiakom
 • vyžaduje dodržiavanie pravidiel bezpečného správania v škole a mimo nej
 • zapája žiakov do činností a aktivít školy podporujúcich zdravie a do propagácie zdravého životného štýlu
 • vytvára preventívne programy s cieľom podporovať duševné a sociálne zdravie jedinca
 • so všetkými žiakmi zaobchádza s rešpektom bez rozdielu rasy, náboženstva, kultúry a rodinného zázemia

 

 

Formy a metódy vyučovania

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem budeme prihliadať   na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód bude závisieť od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálno –technického vybavenia školy.

Na vzbudenia záujmu  žiakov budeme využívať:

 1. motivačné metódy

motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia)

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)

- motivačná demonštrácia (vzbudenie  záujmu pomocou ukážky)

 1. expozičné metódy –budeme využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností:

-rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)

-vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie  učiva)

-rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie  javov, rozhodovanie)

-beseda (riešenie aktuálnych otázok  celým kolektívom)

-demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín)

-pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov)

- manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra)

- inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovného a písomného návodu)

 1. problémové metódy

-heuristická (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení

-projektová metóda, riešenie  projektu, komplexná  praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie  teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu)

 

Pri realizácii cieľov budú dôležité aj praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných  procesov na podporu chápania vzájomných vzťahov a ich významu.

 

Zvýšený dôraz budeme klásť na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií),  samostatné učenie prostredníctvom IKT a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).

 

 1. aktivizujúce metódy

-diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodnení za účelom riešenia daného problému)

-situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov)

-inscenačná metóda ( sociálne učenie v modelovej prevádzanej situácii, pri ktorej  sú žiaci aktérmi danej situácie)

-didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)

-kooperatívne vyučovanie( forma skupinového vyučovania  založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny)

 1. fixačné metódy

-metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné  opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej   literatúry, domáce úlohy)

 

organizačných foriem budeme uplatňovať vyučovaciu  hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického tipu).

 

Terénne pozorovania, praktické aktivity a exkurziu zapracujú vyučujúci jednotlivých predmetov do plánu výletov a exkurzií, pričom budú dbať na dodržiavanie zásad bezpečnosti  a ochrany zdravia žiakov.

 

 

 1.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

a) Zabezpečenie vzdelávania  žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

 Vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia

 

Na našej škole integrujeme žiakov so špecifickými poruchami učenia alebo správania do bežných tried. Integrovaní žiaci sú vzdelávaní podľa individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú spracované triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom v spolupráci s pracovníkmi pedagogicko-psychologickej poradne. Schvaľuje ho riaditeľ školy.

Svojím obsahom sa vzdelávací proces u žiakov so špecifickými poruchami učenia zásadne neodlišuje od vzdelávania ostatných žiakov. Učivo jednotlivých predmetov je redukované v závislosti od typu poruchy – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia. Prognóza žiaka so špecifickými poruchami učenia je vždy individuálna.

Škola zabezpečí:

- individuálnu prácu so žiakom, rešpektovanie jeho pracovného tempa, časté opakovanie prebratého učiva

- využívanie reedukačných postupov podľa druhu a stupňa poruchy

- jednotný prístup všetkých učiteľov.

 

 Vzdelávanie žiakov s poruchami správania

 

Na našej škole nie sú žiaci výhradne s poruchou správania integrovaní. ADHD alebo ADD sú zvyčajne diagnostikované ako sprievodné poruchy iných porúch učenia napr. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkúlie alebo apraxie.

 Vo vyučovacom procese je potrebné podporovať schopnosť koncentrácie žiakov, usmerňovať ich  hyperaktivitou a impulzívne konanie.

Aby títo žiaci čo najúspešnejšie naplnili školský vzdelávací program školy, je nutné diferencovať výchovno-vzdelávacie postupy, formy a metódy výchovnej a vzdelávacej práce.

Škola zabezpečí:

- možnosť zmien v usporiadaní triedy pre skupinové vyučovanie a výchovné činnosti

- individuálnu alebo skupinovú starostlivosť špeciálneho pedagóga o integrovaných žiakov a o žiakov s vývinovými poruchami učenia ( podľa veku a poruchy učenia)

- spoluprácu špeciálneho pedagóga s vyučujúcimi

- vzdelávanie učiteľov v oblasti vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia

 

 

b) Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Sú to žiaci z rôznych menšín, ktorí u nás žijú, alebo žiaci prichádzajúci v rámci migrácie.Mnohí z týchto žiakov sa bez závažnejších problémov integrujú do bežnej školy.

 Medzi žiakov so sociálnym znevýhodnením patria žiaci z rodinného prostredia s nízkym sociálnokultúrnym a ekonomickým postavením, ktorí sú častejšie  ohrození sociálne patologickými

javmi, ako je napr. zneužívanie návykových látok apod. Preto je nevyhnutné  všetkým týmto žiakom

venovať špecifickú starostlivosť.

Škola zabezpečí:

- učitelia volia vhodné prístupy a vytvárajú v triede i škole priaznivú spoločenskú atmosféru

- individuálnu starostlivosť

- odlišné metódy a formy práce

- pravidelnou komunikáciu a spätnú väzbu

- spolupráci s psychológom, sociálnym pracovníkom, sociálnym kurátorom, sociálnym oddelením OÚ

 

 

 1. Organizačné    podmienky na vzdelávanie

Formy organizácie primárneho vzdelávania (ISCED 1) a nižšieho stredného vzdelávania (ISCED 2) upravuje § 29 a §30  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov a vyhláška č. 320/2008 MŠ SR o základnej škole.

Základná škola s materskou školou Vlčany je plnoorganizovaná škola. Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami.

Prvý stupeň ZŠ tvorí 1. – 4. ročník s nasledovným počtom tried: 1. ročník  - 1 trieda, 2. ročník  - 1 trieda, 3. ročník - 1 trieda, 4. ročník  - 1 trieda

 

 • Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch  ustanovujú učebné   plány ŠkVP.
 • Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený  v každej triede príslušného ročníka ako aj na internetovej stránke školy.
 • Stredajšie popoludnie je určené  na  mimoškolskú záujmovú činnosť a na oddych žiakov. V tomto čase sa žiakom neukladajú písomné domáce úlohy na nasledujúci  vyučovací deň.
 • Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Poradie a dĺžky prestávok určil riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy nasledovne:

 

Vyučovací proces

 

Režim prestávok : začiatok vyučovania je o 7:55 hod., koniec o 13:15 hod.

1. hodina 7:55 – 8:40

2. hodina 8:50 – 9:35

3. hodina 9:45 – 10:30

4. hodina 10:45 – 11:30

5. hodina 11:40 – 12:25

6. hodina 12:30 – 13:15

 

 • Žiaci počas hlavnej prestávky, v prípade priaznivého počasia, sa zdržiavajú na školskom dvore.
 • Pri tvorbe rozvrhu hodín sa podľa možnosti prihliada na charakter dennej a týždennej fyziologickej výkonnosti žiakov, na pedagogické, hygienické a pracovné požiadavky žiakov a pedagogických zamestnancov.
 • Súčasťou rozvrhu hodín je triednická hodina.

 

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho  obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Osobnostný a sociálny rozvoj – sa bude realizovať formou interaktívnych metód.

Mediálna výchova - bude sa realizovať v rámci získavania zručností IKT.

- sebapoznanie

- kritické vnímanie mediálnych správ

- psychohygiena

- tvorba vlastného názoru na médiá

  na základe prijímaných informácií

- poznávanie ľudí

- medziľudské vzťahy

- fungovanie a vplyv médií v spoločnosti

- komunikácia

- využívať zmysluplne médiá

  selektovať ich produkty

- spolupráca

- hodnoty a postoje

- práca v realizačnom tíme

- riešenie problémov

 

Multikultúrna výchova– bude sa realizovať formou inkluzívneho vzdelávania

Enviromentálna výchova - sa bude realizovať formou interaktívnych metód.

- kultúrne odlišnosti

- ekosystémy

- ľudské vzťahy

- základné podmienky života

- etnický pôvod

- vzťah človeka a prostredia

- princíp solidarity

- ľudské aktivity, problémy životného prostredia

Ochrana života a zdravia – sa bude realizovať ako samostatná organizačná forma vyučovania – pre 1. stupeň – Didaktické hry v prírode, pre 2. stupeň – Účelové cvičenie

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti - sa bude realizovať formou interaktívnych metód.

- riešenie mimoriadnych situácií

- spolupracovať v skupine

- zdravotná príprava

- riešenie problémov

- pobyt a pohyb v prírode

- využívanie nástrojov IKT

- zvýšenie telesnej a psychickej zdatnosti

- vedieť riadiť sám seba

Dopravná výchova – bude sa realizovať  formou kurzu na dopravnom ihrisku s teoretickou i praktickou časťou (1.stupeň) ročníky 2. stupňa formou interaktívnych metód.

- získavanie informácií

- poznať dopravné značky

- spracovanie získaných informácií

- poznať pravidlá cestnej premávky

- vytvoriť hypotézu

- vedieť sa správať na ceste ako chodec

- hľadať problémy a riešiť ich

- vedieť sa správať na ceste ako cyklista

- prezentácia práce

 

 

 

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

 

            Všeobecné  zásady hodnotenia

 

 

Hodnotenie  žiakov upravuje Metodický pokyn č. 22/2011 – R z  2011  na hodnotenie žiakov  ZŠ, vydaný MŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2011.

 

O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Hodnotenie žiakov sa bude vykonávať klasifikáciou.

 

       Predmety Telesná výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie,       

       Informatická výchova, Tvorivá dramatika sa na I.  stupni neklasifikujú Na vysvedčení sa 

       v príslušných dokumentoch uvedie „absolvoval (a)“..

 

      

Predmety etická výchova / náboženská výchova sa na I. a II. stupni neklasifikujú. Na vysvedčení sa v príslušných dokumentoch uvedie „absolvoval (a)“.

 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť  výchovnovzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

 

Cieľom  a základom každého hodnotenia  je poskytnúť  žiakovi spätnú väzbu to znamená, čo sa naučil, zvládol, v čom sa zlepšil a v čom robí chyby a ako  má postupovať ďalej.

 

Hodnotenie  by malo  viesť k pozitívnemu vyjadreniu a malo by byť pre žiaka motivujúce.Je dôležité si uvedomovať, že pri hodnotení sa nehodnotí osoba žiaka, ale jeho konkrétna znalosť alebo zručnosť.

 

 

       Dôležité je uplatňovať  primeranú  náročnosť a pedagogický takt.

 

       Sústredíme sa   na individuálny pokrok každého žiaka  (nesmieme porovnávať žiaka

       so spolužiakmi a rozdeľovať ich na úspešných a neúspešných).

 

Na celkové hodnotenie  používame klasifikáciu a slovné hodnotenie.

 

Pri priebežnom hodnotení  používame rôzne  formy – klasifikáciu, bodové hodnotenie, slovné hodnotenie a aj  seba hodnotenie žiakom.

 

Pri hodnotení žiaka odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa

bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

 

Hodnotenie v priebehu a výsledkov vzdelávania a správania žiakov musí byť jednoznačné,

zrozumiteľné, zrovnateľné s dopredu stanovenými kritériami. Hodnotenie je pedagogicky

zdôvodnené, odborne správne a doložiteľné.Pri hodnotení  učiteľ vždy uplatňuje primeranú

náročnosť a pedagogicky takt voči žiakovi, ktorého hodnotí.

 

 Priebežným hodnotením vyučujúci posudzuje, do akej miery žiak dosiahol kľúčové kompetencie

a ciele základného vzdelávania stanovené v rámcovom vzdelávacom programe pre základné

vzdelávanie, do akej miery naplnil očakávané  výstupy a do akej miery naplnil konkretizované

výstupy učebných osnov vyučovacieho predmetu v danom ročníku stanovené v školskom

vzdelávacom programe.

 

 Pre získavanie podkladov na hodnotenie vyučujúci vyberá  vhodné  nástroje hodnotenia

uvedené v učebných osnovách vyučovacieho predmetu školského vzdelávacieho programu.

 

Zákonní zástupcovia sú informovaní o priebehu a výsledkoch vzdelávania žiaka prostredníctvom:

 

 •  žiackej knižky,
 •  internetovej žiackej knižky
 •  hodnotiacim portfóliom žiaka,
 •  súborom motivačných prvkov (pečiatka, lepka, ocenenie ...),
 •  triednych aktívov,
 •  konzultácií s pedagogickými zamestnancami školy,
 •  osobného, vopred dohodnutého rokovania s učiteľom.

 

           Kritériá pre  hodnotenie žiakov

 

 • zvládnutie výstupov  jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych možností dieťaťa
 • schopnosť riešiť  problémové situácie
 • úroveň komunikačných schopností
 • schopnosť vykonávať činnosti zmysluplne a riešiť predpokladané problémy tvorivým spôsobom
 • miera zodpovednosti a tolerancie, ktorú  žiak  pociťuje

         Formy overovania  vedomostí a schopností žiaka

 

 • písomné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičenia…
 • ústne skúšanie a  ústny prejav
 • spracovanie referátov a prác  k danej téme
 • úprava zošitov, samostatné aktivity a domáce úlohy
 • modelové a problémové úlohy, kvízy, krížovky, rébusy…
 • výroba pomôcok, modelov, laboratórne práce…

 Hodnotenie primárne vzdelávanie:

 

Hodnotiť sa budú:

písomné práce - kontrolné previerky, testy, ústne odpovede, diktáty

 

Stupnica hodnotenia:           

                                                 100% - 90% - 1

                                                   89% - 75 % - 2

                                                   74% - 50% -  3

                                                   49% - 25% -  4

                                                   24% - 0% -    5

 

       Diktáty:                               0-2 chyby –   1

                                                   3-4 chyby –   2

                                                   5-7 chýb  –    3

                                                   8-10 chýb –   4

                                                       11-             5

 

Počet diktátov :                      2. ročník – 6

                                                3. ročník – 8 

                                                4. ročník - 8

Počet písomných prác:

 Slovenský jazyk a literatúra – 5;

                               Matematika – 5

 

 

 

Hodnotenie prírodovedných predmetov:

 

Hodnotiť sa budú:

písomné práce - kontrolné previerky, testy,

protokoly praktických cvičení, projekty,

ústne odpovede.

 

Stupnica hodnotenia:             

100% - 90% - 1

89% - 75 % - 2

74% - 50% -  3

49% - 25% -  4

                                           24% - 0% -    5

 

 

Hodnotenie spoločenskovedných predmetov:

 

Hodnotiť sa budú:

písomné práce - kontrolné previerky, testy, ústne odpovede, diktáty

 

 

Stupnica hodnotenia:            

 100% - 90% - 1

89% - 75 % - 2

74% - 50% -  3

49% - 25% -  4

                                           24% - 0% -    5

 

 

       Diktáty:                               0-1 chyba –   1

                                                   2-3 chyby –   2

                                                   4-7 chýb  –    3

                                                   8-10 chýb –   4

                                                       11-             5

 

 

 

Hodnotenie cudzích jazykov:

 

STUPNICA HODNOTENIA  TESTOV A PÍSOMNÝCH PRÁC:

 

          100 – 90 -                 výborný
            89 –75 % -             chválitebný
            74 – 50% -             dobrý
            49 – 25% -             dostatočný
            24 –   0 % -            nedostatočný

 

 

 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Základom na hodnotenie zamestnancov budú:

 

Pozorovania (hospitácie)
Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje -
 (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)
Sledovanie pokroku žiakov - výsledky pod vedením učiteľa

Osobný rozhovor

Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
Vzájomné hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)

 

 

 

 

 

2.1 Kontinuálne vzdelávanie

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, druhy vzdelávania sú vypracované podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný na  každý školský rok a tvorí samostatný materiál.

 

 

3. Hodnotenie školy

 

Seba hodnotenie  školy  je hodnotiaci  proces,  ktorého hlavným cieľom je  ďalšie skvalitňovanie  práce školy.  Aby bolo  hodnotenie školy kvalitné  musíme vedieť, čo  hodnotíme, čo  sa chceme dozvedieť a ako  hodnotenie ovplyvní našu ďalšiu činnosť.

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich zákonní zástupcovia ako aj široká verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené.

 

Oblasti, ciele a kritériá hodnotenia školy

 

Oblasť

Ciele a kritériá

Koncepcia  školy

Školský  vzdelávací program

Podmienky  pri vzdelávaní

Úroveň riadenia  školy

Priestorové a materiálne podmienky

Personálne podmienky

Finančné a hmotné zdroje

Klíma školy ( vplyv vzájomných vzťahov – učiteľov, žiakov, rodičov a ďalších osôb  zúčastňujúcich sa na vzdelávaní )

Priebeh vzdelávania

Učitelia – kvalita vyučovania, naplňovanie  ŠkVP

Výsledky vzdelávania

Žiaci  – stupeň zvládnutia  kľúčových kompetencií,  výstupov  ŠkVP

 

Hodnotenie školy  teda nie je  samoúčelným  procesom, ale má poskytovať  kvalitnú a čo najobjektívnejšiu spätnú väzbu. Aby to naozaj tak bolo, musíme dodržať tieto zásady :

 • Naučiť  sa uvedomovať si nedostatky, pripustiť, že vôbec nejaké máme
 • Odhaliť   a  pomenovať príčiny  – prečo to tak je
 • Zvoliť  nové,  účinnejšie postupy, to znamená - nápravu

 

Nástroje hodnotenia

              

 • Pozorovanie, evidencia  pozorovaných javov  ( zber dát )
 • Hodnotenie í a klasifikácia žiakov, seba hodnotenie žiakov
 • Dotazníky, ankety ( prieskum )
 • Testy ( vlastné, vonkajšie ) – porovnávací , overovací, vedomostný
 • Hospitácie
 • Seba hodnotenie učiteľov
 • Rozbory žiackych prác a činností
 • Rozbory skúšok  ( prijímacie, „Testovanie 9“, ... )
 • Diskusie ,  panelová diskusia, porady, rozhovory
 •  Hodnotenie  plnenia stanovených plánov ( napr. ročný školský plán )
 • Rozbor školskej  dokumentácie ( napr. zápisy v ŽK, tematické plány, Linka dôvery…)
 • Pedagogická tvorivosť  ( metodické materiály, učebnice, projekty, granty…)
 • Ďalšie  vzdelávanie  pedagogických pracovníkov
 • Úspechy v súťažiach
 • Ponuka záujmovej činnosti pre žiakov
 • Akcie  pre  verejnosť

 

 

Monitorujeme pravidelne:

 •  podmienky na vzdelanie,
 •  spokojnosť s vedením školy a učiteľmi ,
 •  prostredie – klíma školy,
 •  priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania,
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výsledky vzdelávania ,
 •  riadenie školy,
 • úroveň výsledkov práce školy.

 

Kritériom pre nás je:

 •  spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 •  kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 •  dotazníky pre žiakov a rodičov,
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza vypracovaná zamestnancami školy
 • SWOT analýza vypracovaná Zákonnými zástupcami žiakov

 

 

SILNÉ STRÁNKY

 • Stabilný pedagogický  kolektív
 • Dobrá  kvalifikovanosť učiteľov
 • Stabilizovaný kolektív
 • Odborné učebne informatiky
 • Odborná učebna jazykov
 • Dobre fungujúce školské kluby
 • Dobrá spolupráca so zriaďovateľom
 • Dobrá spolupráca s RZ
 • Silný manažment
 • Spolupráca s obcou, OZ v rámci obce
 • Dobre vybavený športový areál
 • Podmienky na športovanie – telocvične
 • Vlastná školská jedáleň s kuchyňou
 • Moderná školská knižnica
 • Množstvo záujmových útvarov
 • Dobre vybavená školská kuchyňa
 • Spolupráca s rôznymi inštitúciami
 • Pestrosť voľnočasových aktivít
 • Množstvo akcií organizovaných školou
 • 1 interaktívna tabula
 • 2 učebne IKT
 • Školský bufet
 • Mliečny program
 • Projekt ovocie do škôl
 • Družobná spolupráca škôl so zahraničia( Rumunsko, Maďarsko, )
 • Zapojenie školy do projektov

SLABÉ STRÁNKY

 • Zlý stav sociálnych zariadení
 • Zlý stav okien
 • Opotrebované podlahové krytiny
 • Nedostatok finančných  prostriedkov na moderné učebné pomôcky
 • Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie OK – ŠKD, ŠJ
 • Havarijný stav potrubia
 • Starší školský nábytok

 

PRÍLEŽITOSTI

 • Možnosť modernizácie odborných učební fyziky, chémie
 • Rozvoj športu
 • Krúžková činnosť
 • Spolupráca so seniormi

 

RIZIKÁ

 • Hrozba havárií
 • Vandalizmus
 • Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov
 • Nedostatok finančných prostriedkov na investície (modernizácia, opravy,...)

 

 

 

Časový plán kontroly

 

Tento časový plán je súčasťou  ročného plánu školy.

 

Oblasť

Ciele a kritériá

Nástroje

Čas

Koncepcia školy

Vyhovuje ako strategický materiál

Je v súlade  s ŠVP

Pozorovanie, evidencia pozorovaných javov, hospitácie,

priebežne

 

 

 

Podmienky  vzdelávania

Klíma školy

Spolupráca so žiackym parlamentom

Vyhodnocovanie Linky dôvery

Rozbor zápisov v ŽK a KH

Vyhodnotenie   najlepších žiakov

priebežne

priebežne

január, jún

jún

Výsledky vzdelávania

Naplňovanie kľúčových  kompetencií, zvládnutie í výstupov  ŠkVP

Hospitácie

Testovanie žiakov 9.roč.

Vyhodnotenie  súťaží

Vstupné a výstupné písomné práce

priebežne

február

jún

september, jún

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN

 

pre ZŠ s vyučovam jazykom slovenským

 

 

 

vzdelávacia obla

 

 

vyučovací predmet

ročník primárne vzdelávanie

ročník

nižšie stredné vzdelávanie

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

 

Jazyk a

komunikácia

 

slovenský jazyk a literatúra

 

9

 

9

 

8

 

7

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

anglický jazyk

 

 

 

3

 

3

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s inforciami

 

matematika

 

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

 

 

 

 

 

 

informatika

 

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

 

prvouka

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

prodoveda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločno

 

vlastiveda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a

hodnoty

etická výchova/náboženschova/náboženstvo

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

 

pracovné vyučovanie

 

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a

kultúra

 

hudobná výchova

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

tvarná výchova

 

2

 

2

 

1

 

1

 

6

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

 

telesná a športová výchova

 

3

 

3

 

2

 

2

 

   10

 

 

 

 

 

 

 

 

tvorivá dramatika

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolu

 

22

 

23

 

25

 

26

 

96

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

 

1.    Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR  

      č.320/2008  Z.  z.  o  základnej  škole  v  znení  vyhlášky  MŠVVaŠ  SR  č.  224/2011  Z.  z.   

       podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa

        rozdelenie žiakov  odporúča  pri  tých  témach,  kde  sa  vyžaduje  nadobúdanie  a

        overovanie  prakticch zručností žiakov.

2.    Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno- technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematicch celkov Technika a Ekonomika domácnosti.

3.     Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho

       programu.

Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:

a.    vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;

b.    vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsa

        vrátane predmetov   vytvárajúcich   profiláciu   školy   a   experimentálne   overených    

       inovačních programov zavedených do vyučovacej praxe;

c.    vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;

d.    špecifické  vyučovacie  predmety  pre  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-

        vzdelávacími potrebami.

4.    Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

5.    Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý

      cudzí jazyk jeden z jazykov: franzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk

       taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny 

         týždenne.

 1. Škola  môže  poskytovať  vzdelávanie  v  rámci  primárneho  vzdelávania  aj  v  nultom  

     rníku.

Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy  pre  nultý  ročník  vypracuje  škola  podľa  potrieb  a  rozvojoch  možností  konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie

a  primárne vzdelávanie.

7.    Škola   môže   pri   tvorbe   školského   vzdelávacieho   programu   rozdeliť   hodinové   dotácie a vzdelávacie  štandardy  na  celý  stupeň  vzdelávania  pri  zachovaní  postupnosti  jednotlich vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlich vyučovacích predmetov   za   predpokladu,   že   zachová   ich   vtornú   logickú   štruktúru   a zásadu   veku primeranosti.

8.    Pri  prestupe  žiaka  primajúca  škola  v  prípade  zistených  odlišností  zohľadní  žiakovi  ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.

9.    Športové triedy majú našenú hodinovú dotáciu vo všetch ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.

10.  Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe  stanoviť

    vyšší celkový   počet   hodín,   najviac   však   na   108   hodín   na   1.   stupni   a   na   161   

       hodín   na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných

       zdrojov.

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znehodnením, ktorí sú v triede zlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecik podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

 

 

 

 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

 

 

 

 

SKRATKY PREDMETOV

1. – 4.  ROČNÍK

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

 

Skratky predmetov

 

 

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

SJL

anglický jazyk

ANJ

 

 

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

PRI

vlastiveda

VLA

 

 

 

Človek a hodnoty

etická výchova /náboženská výchova 

ETV

NAV

 

 

 

Matematika  a práca s informáciami

matematika

MAT

informatická výchova

INV

 

 

 

Človek a svet práce

 

pracovné vyučovanie

PRV

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

VYV

hudobná výchova

HUV

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná výchova

TEV

 

 

 

Iné – Tvorivá dramatika

 tvorivá dramatika

TVD

Poznámky

 

Delenie na skupiny

 

predmet

počet žiakov v skupine

Informatika / Informatická výchova

17

Cudzí jazyk

17

Svet práce ,svet techniky

17

Etická / náboženská výchova

20

Telesná výchova – primárne vzdelávanie: chlapci  + dievčatá

25

Telesná výchova nižšie stredné vzdelávanie : delenie na :  chlapci

                   dievčatá

 

25

25

 

 

  1. Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno rozdeliť na skupiny podľa platných predpisov.
  2. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 20 žiakov. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.
  3. Predmet etická výchova alebo náboženská výchova sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a.“
  4. Ak  podmienky školy (organizačné, personálne) dovoľujú možno na vyučovanie predmetu cudzí jazyk vytvárať skupiny s najvyšším počtom 17 žiakov.
  5. Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.
  6. Telesná výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.
  7. Triedy na druhom stupni základnej školy sa na telesnej výchove delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25 žiakov.
  8. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 
  9. Výchovné predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.
 

ŠkVP prerokovaný v pedagogickej rade

ŠkVP prerokovaný v Rade školy

Dátum

Podpis

Dátum

Podpis

03.09.2009

 

 

 

03.09.2010

 

27.10.2010

 

28.11.2011

 

13.01.2012

 

28.08.2012

 

12.10.2012

 

26.08.2013

 

01.10.2013

 

27.08.2014

 

29.10.2014

 

28.08.2015

 

12.11.2015

 

31.08.2016

 

08.09.2016

 

30.08.2017

 

07.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria